Algemene actievoorwaarden en spelregels

De CycloMedia NederlandObliek 'geo-prijsvraag' (hierna de “Actie”) is gesponsord door CycloMedia Technology B.V. (hierna de “Sponsor”). Op deze Actie zijn actievoorwaarden en spelregels van toepassing (hierna de “Actievoorwaarden”). Door deel te nemen aan de Actie, gaat de deelnemer volledig en zonder voorbehoud akkoord met de Actievoorwaarden. Ook begrijpt de deelnemer dat de resultaten van de deelname aan de Actie, zoals bepaald door de Sponsor, in alle opzichten definitief zijn. De Actie voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. De Actievoorwaarden zijn leidend in het geval van een conflict of inconsistentie met andere communicatie-uitingen van Sponsor, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend reclame- en/of promotiemateriaal in relatie tot de Actie.

  1. Deelname

• Er is geen aankoop vereist om mee te doen en deelname is kosteloos.
• Er is toegang tot internet nodig om te kunnen deelnemen aan de Actie.
• Men kan deelnemen door op één van de drie NederlandObliek actiepagina's het quiz-formulier in te vullen.
• Deelname is mogelijk voor alle natuurlijke personen woonachtig in Nederland die achttien (18) jaar of ouder zijn op het moment van meedoen.
• Deelname is uitgesloten voor: 1) Medewerkers van de Sponsor en inwonende gezinsleden van medewerkers van de Sponsor, alsmede 2) een ieder die op eniger wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie en de bij deze personen inwonende gezinsleden.
• Deelnemer garandeert dat de eventueel verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk.
• Persoonsgegevens die Sponsor in verband met deelname aan de Actie verkrijgt worden opgenomen in het gegevensbestand van de Sponsor en zullen worden gebruikt ten behoeve van de Actie. De betreffende persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig het Privacybeleid van de Sponsor zoals gepubliceerd op haar website.
• Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijke software op de webpagina van de Actie plaatsen, hieronder inbegrepen het automatisch genereren en insturen van inzendingen. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als misbruik worden beschouwd en automatische uitsluiting van de Actie met zich meebrengen.
• Deelnemer stemt ermee in dat zijn naam door de Sponsor kan worden gepubliceerd en ook anderszins kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden in het kader van de Actie zonder dat Sponsor daarvoor een vergoeding aan de deelnemer verschuldigd is.

  1. Actieperiode

• De Actie start op 26 oktober 2017 en eindigt op 29 november 2017.
• Inzendingen vóór of ná de hierboven aangegeven data worden niet meegenomen in de loting en/of prijsuitreiking.
• De winnaar wordt bekendgemaakt op 30 november 2017.

  1. Inzendingen, loting en prijsuitreiking

• Inzendingen worden alleen geaccepteerd als deze zijn verstuurd via één van de drie prijsvraagpagina's.
• Een inzending wordt correct bevonden als de naam van alle drie de locaties juist is ingevuld in het formulier.
• Onvolledig ingevulde inzendingen zijn ongeldig en worden niet in behandeling genomen.
• De Sponsor selecteert na sluiting van de actie via een loting één winnaar uit alle correcte inzendingen in de hierboven gedefinieerde actieperiode.
• De prijs is een ballonvaart voor 2 personen op één van de door de sponsor geselecteerde locaties in Nederland.
• De Sponsor bepaalt wanneer voornoemde ballonvaart wordt uitgevoerd.
• De prijs wordt éénmaal uitgereikt.
• De prijs is niet inwisselbaar voor geld.
• Met de winnaar wordt contact opgenomen.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• Aan de actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
• De Sponsor behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs uit te keren indien de hiervoor genoemde prijs om welke reden dan ook niet kan worden uitgekeerd.

  1. Aansprakelijkheid

• Deelname aan de Actie is voor eigen risico.
• Sponsor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inzendingen van (andere) deelnemers aan de Actie.
• Sponsor, en/of door haar ingeschakelde derden in verband met de Actie, zijn/is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enigerlei wijze verband houdt met de Actie, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot:
- verloren, te late, beschadigde of onleesbare inzendingen;
- elektronische communicatiefouten resulterend in onder andere weglating, onderbreking, schrapping of vertraging in de verzending;
- onrechtmatig gebruik van de voor de Actie gebruikte systemen door derden;
- hardware en/of software defecten of beperkingen van welke aard dan ook;
- technische problemen of verkeersopstoppingen op internet, een website of combinatie daarvan;
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijs;
- het weigeren of diskwalificeren van deelnemers;
- de door de Sponsor uitgereikte prijs.

  1. Contactgegevens Sponsor

CycloMedia Technology B.V.
Van Voordenpark 1b
5301 KP Zaltbommel
Nederland

  1. Overig

• De Sponsor behoudt zich het recht voor de Actie te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te beëindigen, onderbreken of te wijzigen, waaronder inbegrepen een wijziging van de Actievoorwaarden. Een eventueel herziene versie van de Actievoorwaarden zal worden gepubliceerd op de website van de Sponsor.
• De Sponsor behoudt zich het recht voor om deelname door een deelnemer te allen tijde te beëindigen indien deelnemer op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of enige wettelijke bepaling, zonder dit vooraf aan deelnemer te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Sponsor hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
• Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sponsor.
• Indien een bepaling van deze Actievoorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Actievoorwaarden onverminderd van kracht.
• Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie en/of Actievoorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Deze site gebruikt cookies om informatie op te slaan op je computer. Door deze site te gebruiken accepteer je het cookiebeleid.