Skip to main content

Algemene Voorwaarden & Disclaimer

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden van Cyclomedia Technology B.V.

Copyright ©2021 Cyclomedia

Alle rechten voorbehouden

NU DOWNLOADEN (PDF)

Disclaimer

Op deze Cyclomedia domeinpagina (hierna aangeduid als website) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website (indien van toepassing), alsmede op andere sites van Cyclomedia en haar binnenlandse en buitenlandse groepsvennootschappen (hierna tezamen aangeduid met "Cyclomedia website") zijn bedoeld ter algemene informatie.

Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Cyclomedia heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Cyclomedia website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Cyclomedia staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Cyclomedia aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Cyclomedia wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De informatie waarnaar door middel van hyperlinks op de Cyclomedia website wordt verwezen is door Cyclomedia niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Cyclomedia wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van deze informatie van derden nadrukkelijk van de hand. Cyclomedia garandeert evenmin dat de Cyclomedia website foutloos functioneert.

Gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het verveelvoudigen, openbaar maken, hergebruiken, kopiëren, verhandelen, heruitgeven of anderszins aanwenden van gegevens afkomstig van de Cyclomedia website, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyclomedia niet toegestaan. Het is voorts niet toegestaan enige wijziging aan te brengen in de Cyclomedia website. Ook het opvragen van informatie van de Cyclomedia website door middel van hyperlinks valt onder deze uitsluiting.

Op de Cyclomedia website en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Cyclomedia behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van haar site en zonodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Cyclomedia en haar groepsvennootschappen.

Copyright ©2018 Cyclomedia Technology B.V.