Skip to main content

Verkeersveiligheidsdata

Verkeersveiligheidsdata meten en optimaliseren

Door het analyseren van verkeersveiligheidsdata kunnen overheden risicovolle gebieden identificeren. Denk hierbij aan kruispunten of straten waar veel ongelukken gebeuren.

Met deze informatie kan de overheid, provincies, gemeenten of het ministerie gerichte maatregelen nemen om verkeersveiligheid op deze plekken te verbeteren.

Benodigde data om de verkeersveiligheid te verbeteren

Aan de hand van data, kan er gekozen worden om verkeerslichten te plaatsen, de maximumsnelheid te verlagen of extra zebrapaden aan te leggen.

Overheden hebben allerlei maatregelen, indicatoren en projecten in het leven geroepen om de ontwikkeling en verbetering van verkeersveiligheid te waarborgen. Daarvoor is zelfs een taskforce verkeersveiligheidsdata in het leven geroepen. Hierbij was Kennisnetwerk SPV nauw betrokken.

Safety performance indicators

Verkeersveiligheidsdata is zeer uitgebreid en kan eenvoudiger in kaart worden gebracht door de real time en up to date analyses en oplossingen van Cyclomedia.

Met behulp van de definities van verkeersveiligheidsdata kunnen stadsplanners beter begrijpen hoe verkeersstromen ontwikkelen, en welke wegen of kruispunten mogelijk een gevaar vormen.

Zo kan ervoor gekozen worden om nieuwe wegen te ontwerpen, bestaande wegen aan te passen of het vergroten van de capaciteit van drukke wegen.

Maatregelen voor weginspecties en onderhoudsplanning

Met behulp van de uitgebreide uitvoering van de beelden database van Cyclomedia worden grootschalige weginspecties efficiënter en kosteneffectiever. Door visuele inspecties van de staat van wegen kunnen stedelijke planners en onderhoudsteams onderhoudsactiviteiten nauwkeurig plannen.

Deze proactieve aanpak zorgt voor tijdige reparaties en vermindert het potentieel voor ongevallen als gevolg van verslechterende infrastructuur.

Verkeersveiligheidsdata risicobeoordeling en trajectverkenning

Voor elk ontwikkelingsproject binnen een stad is het begrijpen van de bijbehorende indicatoren voor de verkeersveiligheid cruciaal. Door de taskforce verkeersveiligheidsdata gebruik te laten maken van GIS kunnen er uitgebreide risicobeoordelingen uitgevoerd worden om potentiële gevaren en de huidige staat van de verkeersveiligheid in een bepaald gebied worden geïdentificeerd.

Resultaten voor een verbeterde basis verkeersveiligheid

Ook stelt trajectverkenning planners in staat alternatieve routes of scenario's voor grondgebruik te evalueren, waardoor negatieve effecten op het milieu van de stad worden geminimaliseerd.

Effectieve planning en ontwikkeling

Met behulp van de tools van Cyclomedia kunnen stadsplanners beter begrijpen hoe de verkeersintensiteit en wegmarkeringen invloed hebben op de huidige partijen die deelnemen aan het verkeer.

Om deze analyses te kunnen doen, is er betrouwbare en actuele verkeersveiligheidsdata nodig. Deze data kan bestaan uit diverse gegevens, zoals het aantal ongevallen, de verkeersdrukte op bepaalde tijdstippen of de aanwezigheid van verkeersdrempels.

Ongevallen en verkeersslachtoffers verminderen op landelijk niveau

Het is een feit dat er nog teveel ongevallen plaatsvinden en daarbij geldt bij alle verkeersslachtoffers: elk slachtoffer is er één te veel. Het beleid omtrent snelheidslimieten kan, in een bepaalde uitvoering van onze tools kenmerken aanbieden die wegbeheerders kunnen meten. Zo wordt het voor overheden eenvoudiger om de verkeersveiligheid van een bepaald gebied te beoordelen.

Trajectverkenning aan de hand van onze tools

Bij risico beoordeling wordt er gekeken naar de potentiële gevaren op de weg. Door het in kaart brengen van risicovolle data, kunnen er maatregelen worden genomen om risico's te verminderen.

Trajectverkenning gaat nog een stap verder. Bij trajectverkenning worden routes of wegen geanalyseerd om te bepalen waar er problemen zich voordoen.

Met de data en indicatoren als veiligheid, afleiding, verkeer en beleid, kan een ministerie een beroep doen op real time en up to data data om de verkeersveiligheid landelijk te verbeteren.

Meer weten

Contact

Wil je weten wat onze data voor jouw werkzaamheden kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact