Privacybeleid CycloMedia

In dit privacybeleid zet CycloMedia Technology B.V. (hierna ‘CycloMedia’) uiteen hoe zij omgaat met de privacy van uw persoonlijke gegevens, te weten gegevens die u aan ons verstrekt of gegevens die wij mogelijk vastleggen door het maken van foto’s vanaf de openbare weg. Voor specifieke informatie over het gebruik van cookies op onze website kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

Wenst u informatie over ons privacybeleid aangaande de foto’s die wij maken vanaf de openbare weg? Klik dan hier of raadpleeg de Veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Verwerking van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website of personen die anderszins, bijvoorbeeld via e-mail, contact met ons zoeken. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld en in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) daaraan stelt.

Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening van CycloMedia en voor het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de uitbreiding van het klantenbestand. Indien u een formulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang als dat naar de aard van uw verzoek nodig is. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst onontbeerlijk is of we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Daarnaast worden op onze website algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit verband kan in het bijzonder het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij bijvoorbeeld de werking van de website. Wij trachten deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekking aan derden vindt niet plaats. Hoe wij omgaan met cookies in dit verband leest u in ons Cookiebeleid.

Bewaren en beveiligen

CycloMedia bewaart de persoonsgegevens die wij ontvangen niet langer dan nodig in relatie tot de eerder omschreven doelen van gegevensverwerking. Zolang de gegevens door ons worden bewaard, zorgen we ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor degene die deze gegevens ook nodig hebben om uitvoering te kunnen geven aan het doel van de gegevensverwerking. Wij hebben daarnaast diverse technische maatregelen ingericht om ervoor te zorgen dat toegang tot de gegevens door onbevoegden kan worden voorkomen.

Uw rechten

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, kunt u om inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van uw gegevens verzoeken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt zich hiertoe schriftelijk tot ons wenden: per e-mail via privacy@cyclomedia.com, via de contactpagina op onze website of per post via onderstaand adres:

CycloMedia Technology B.V.
Van Voordenpark 1b
5300 CE ZALTBOMMEL

Indien u een verzoek indient tot inzage, kunnen wij u – om misbruik te voorkomen – vragen om legitimatie. Mochten de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u het niet op prijs stelt niet meer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring voor sollicitanten

In deze privacyverklaring zet CycloMedia Technology B.V. (hierna ‘CycloMedia’) uiteen hoe zij omgaat met de privacy van uw gegevens, te weten gegevens die u aan ons verstrekt via een sollicitatie of gegevens die wij van derden (werving & selectiebureaus) ontvangen.

Wij respecteren de privacy van sollicitanten. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld en in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Door het versturen van uw sollicitatie gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door CycloMedia en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij CycloMedia. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

CycloMedia bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Nadat de wervings- en selectieprocedure is beëindigd, worden de sollicitatiegegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij de sollicitant ons toestemming heeft gegeven deze gegevens langer te bewaren. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens uit het systeem van CycloMedia verwijderd. Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens eerder uit onze database.

Door middel van het versturen van de sollicitatie verklaart de sollicitant akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring zal telkens worden aangepast aan de meest recente regelgeving, hiermee behoudt CycloMedia zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar privacy@cyclomedia.com. Voor alle andere vragen over het werving- en selectieproces verwijzen wij u naar de vacature pagina.

Verwerking van persoonsgegevens in onze fotografie vanaf de openbare weg

CycloMedia maakt Cyclorama’s (360 graden panoramafoto’s) vanaf de openbare weg met gebruikmaking van openbare meetkundige en kadastrale gegevens. Het is toegestaan om foto’s te nemen vanaf de openbare weg. Op deze straatfoto’s worden mogelijk ook persoonsgegevens vastgelegd op grond waarvan CycloMedia haar activiteiten onderneemt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) daaraan stelt.

Doel van de gegevensverwerking

CycloMedia neemt foto’s vanaf de openbare weg om de omgeving in beeld te brengen en heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens in straatfoto’s te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden betreffen de registratie en verwerking van straatfoto’s in een database teneinde deze straatfoto’s – onder stringente voorwaarden – ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties. Deze straatfoto’s worden vervolgens door die organisaties gebruikt ten behoeve van o.a. inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid, ontwikkeling van bouwplannen en voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn het schouwen van wegen en woningen en het beheren van objecten zoals verkeersborden, lantaarnpalen en bomen in de openbare ruimte. Hetgeen zichtbaar is op de afbeeldingen, is vergelijkbaar met wanneer bijvoorbeeld een ambtenaar of veld medewerker ter plekke de omgeving of het object gaat bekijken.

Bewaren en beveiligen

De straatfoto’s die CycloMedia maakt worden bewaard om te kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen met afnemers en ten behoeve van back-up doeleinden. In de straatfoto’s die CycloMedia in Europa inwint, opslaat en ter beschikking stelt aan haar afnemers via een web applicatie, wordt privacygevoelige informatie, te weten gezichten van herkenbare personen en/of kentekens van auto’s, onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). Blurring vindt met terugwerkende kracht plaats op in Nederland gemaakte beelden die sinds mei 2016 worden ingewonnen. Zolang de straatfoto’s door ons worden bewaard, zorgen we ervoor dat deze beelden alleen toegankelijk zijn voor degenen die deze beelden ook nodig hebben om uitvoering te kunnen geven aan het voornoemde doel van de gegevensverwerking. Wij hebben daarnaast diverse technische maatregelen ingericht om ervoor te zorgen dat toegang tot de gegevens door onbevoegden kan worden voorkomen.

Informatieverstrekking en toezicht

Elk jaar zetten wij een landelijke advertentie in alle huis-aan-huisbladen, waarmee wij de burgers informeren dat CycloMedia opnamen gaat maken in een gemeente en waarom wij dat doen. Daarnaast heeft CycloMedia een interne toezichthouder aangesteld op de verwerking van persoonsgegevens, een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG houdt binnen CycloMedia toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

Uw rechten

U kunt als betrokkene bij onze foto’s (bijvoorbeeld omdat uw woning is gefotografeerd of omdat u vermoedt zelf op onze foto’s in beeld te zijn) ons verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of gegevensoverdraagbaarheid van uw gegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt zich hiertoe schriftelijk tot ons wenden: per e-mail via privacy@cyclomedia.com, via de contactpagina op onze website of per post via onderstaand adres:

CycloMedia Technology B.V.
Van Voordenpark 1b
5300 CE ZALTBOMMEL

Indien u een verzoek indient tot inzage, kunnen wij u – om misbruik te voorkomen – vragen om legitimatie.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen via deze website worden gepubliceerd.

Cyclorama's zijn niet real-time

De Cyclorama’s van CycloMedia laten alleen zien hoe de situatie is op de dag dat de opnamen zijn gemaakt. Er wordt niet gefilmd en de beelden zijn niet realtime.

Functionaris Gegevensbescherming

CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG.

Vragen over privacy?

Heeft u een privacy gerelateerde vraag over onze fotografieactiviteiten vanaf de openbare weg? Raadpleeg dan onze veelgestelde vragen omtrent privacy (zie onder) of stuur een e-mail bericht aan privacy@cyclomedia.com.

Veelgestelde vragen omtrent privacy

  • Er is mogelijk gefotografeerd op mijn privéterrein en ik wil niet dat deze foto’s in uw database komen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat deze verwijderd worden?

In de foto’s die nu door CycloMedia worden ingewonnen, worden gezichten onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). Mocht u verdere verzoeken hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@cyclomedia.com met uw verzoek.

  • Wat kan ik doen als ik vermoed dat ik op de foto sta en het er niet mee eens ben?

Wanneer u vermoedt dat u zelf duidelijk herkenbaar op de foto staat, dan kunnen wij u onherkenbaar maken in het beeld. U kunt een e-mail sturen naar privacy@cyclomedia.com met uw verzoek.

  • Wat moet ik doen als ik vermoed dat een foto ongepaste inhoud bevat?

Wanneer u vermoedt dat een foto ongepaste inhoud bevat, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@cyclomedia.com met nadere toelichting.

  • Waarom maakt CycloMedia foto’s?

CycloMedia neemt foto’s vanaf de openbare weg om de omgeving in beeld te brengen en deze foto’s onder stringente voorwaarden ter beschikking te stellen aan onze zakelijke klanten, met name overheden en bedrijven. Zij gebruiken de foto’s bijvoorbeeld voor inspectie, beheer en beoordeling van objecten (zoals woningen, maar ook verkeersborden, lantaarnpalen, bomen e.d.) vanuit de openbare ruimte. De beelden worden door gebruikers onder andere aangewend voor visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid, ontwikkeling van bouwplannen en voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte. Meer informatie over de toepassingen binnen het bedrijfsleven vindt u hier: Bedrijven / Overheid.

  • Wat wordt er met de camera’s van CycloMedia vastgelegd?

CycloMedia maakt met haar opnamevoertuigen foto’s vanaf de openbare weg, hetgeen zichtbaar is vanaf de openbare weg wordt aldus in foto’s vastgelegd. Deze opnamen worden vervolgens door CycloMedia verwerkt en in een database gehouden. De opnamen zijn niet realtime en er worden geen filmopnamen gemaakt.

  • Hoe vaak maakt CycloMedia foto’s?

CycloMedia actualiseert haar database met foto’s periodiek, in Nederland met een frequentie van een jaar. In andere landen waar CycloMedia actief is, kan de opnamefrequentie afwijken.

  • Waar kan ik de door CycloMedia gemaakte foto’s bekijken?

De database met foto’s van CycloMedia is niet openbaar, maar wordt onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld aan overheden en andere zakelijke afnemers. U kunt als betrokkene, bijvoorbeeld als eigenaar van een woning, ons wel verzoeken om inzage. U kunt een e-mail sturen naar privacy@cyclomedia.com met uw verzoek.

Op zoek naar het Cookiebeleid?

klik hier

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij helpen u graag!

Laat een bericht achter via ons contactformulier.

Neem nu contact op

De mogelijkheden voor uw organisatie zelf ervaren?

Vraag meteen een gratis testlicentie aan.

Direct aanvragen

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Meld je direct aan op de nieuwsbrief van CycloMedia.

Aanmelden

Deze site gebruikt cookies om informatie op te slaan op je computer. Door deze site te gebruiken accepteer je het cookiebeleid.